Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Gdzie można podjąć naukę zawodu

Łowickie zakłady rzemieślnicze szkolące uczniów

Fryzjerzy:

1.  Aniszewska Jolanta           Łowicz ul. Długa 4                            tel. 604-180-054

2.  Bury Krzysztof                   Łowicz ul. Plac Przyrynek 8             tel. 46 837-62-93

3.  Gajda Grażyna                   Łowicz  os.Dąbrowskiego 24             tel. 501-389-042

4.  Kowalczyk Regina             Łowicz ul. Zduńska  57 B                  tel. 46  837-47-43

5.  Lędzion Jerzy                    Łowicz ul. Zduńska 59 c                     tel. 46  837-81-38

6.  Sękalska Danuta               Łowicz ul. Zduńska 11                       tel. 46  830-00-44

Mechanik pojazdów samochodowych: 

1. Cichal Grzegorz                   Łowicz ul. Nadbzurzańska 7              tel. 46 837-98-13

2. Doroba Mirosław                Łowicz ul. Łódzka 108                         tel. 46 837-26-74         

3. Milczarek Marek                  Łowicz  ul. Poznańska 128                tel. 46 837-36-92  

4. Strembski  Marek                Łowicz  ul. Browarna 12                    tel. 509-555-369

5. Wiernicki Stefan                  Łowicz  ul. Stary Rynek 8                 tel. 509-551-203

6.Gajewski Zenon                   Łowicz ul.Gdańska 35                           tel. 603-787-354  

 Blacharz  i lakiernik  samochodowy:

1. Foks Andrzej                       Łowicz ul. Fabryczna  1/3                     tel. 46 837-46-59;

2. Pluta Mirosław                    Stachlew  225 A                                    tel. 604-454-032

3.Gajewski Zenon                   Łowicz ul.Gdańska 35                           tel. 603-787-354  

Blacharz   samochodowy:

1. Doroba Mirosław                Łowicz ul. Łódzka 108                          tel.   600-608-150                                                                                                                                                         

Piekarz:

1. Czubak Henryk                   Łowicz ul. Jana Pawła II nr 125            tel. 46 837-07-42

2. Kruś Ireneusz                     Łowicz  ul. Jana Pawła II 41                  tel. 46 837-56-21

3.Lenartowicz Janusz            Łowicz.ul.Bełchów. Przemysłowa 2a    tel:46 838 66 03

Wędliniarz:

1. Podsędek Jan                    Łowicz ul. Łódzka  29                              tel. 46 837-26-7


Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Egzaminy czeladnicze – zgodnie delegacją zawartą w ustawie o rzemiośle – przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez izby rzemieślnicze.

 

Szczegółowe warunki i tryb powołania komisji oraz przeprowadzania egzaminów, a także warunki dopuszczenia do egzaminów czeladniczego i mistrzowskiego ustalił w roku Minister Edukacji Narodowej i Sportu , w porozumieniu ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Podstawą prawną egzaminów jest ustawa z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. Nr 112, poz.979 z 2002r. – tekst jednolity – oraz Dz.U. Nr 137, poz. 1304 z 2003r.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. z 2012, poz. 1117). 

Warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego

Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) ukończyła naukę zawodu u rzemieślnika jako młodociany pracownik oraz dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników w szkole lub w formach pozaszkolnych;

2) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej, dotyczące umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin;

3) jest uczestnikiem praktycznej nauki zawodu dorosłych, o której mowa w art. 53c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

5) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

6) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

7) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Wymagane dokumenty

Osoba  ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu do wniosku dołącza:

1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa powyżej, oraz przedstawia oryginały tych dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii przez izbę rzemieślniczą lub – z upoważnienia izby rzemieślniczej – przez cech;
2) jedną fotografię;
3) potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin.

WNIOSEK DO POBRANIA: [doc] [pdf]

Oświadczenie w sprawie okresu wykonywania zawodu [pobierz - doc], [pobierz - pdf]


 

Wybierz Rzemiosło

Nauka zawodu w rzemiośle to znana i powszechna forma zdobywania umiejętności i kwalifikacji zawodowych dotycząca głównie poziomu zasadniczej szkoły zawodowej. W procesie tym ważna rolę odgrywają nie tylko małe i średnie zakłady rzemieślnicze, ale także organizacje rzemiosła: cechy, izby rzemieślnicze i Związek Rzemiosła Polskiego.

Rzemiosło – nawiązując do prawnej definicji – to rodzaje działalności gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej rzemieślnicy wykonują zawody, odpowiadające danemu rodzajowi rzemiosła.

Małe i średnie zakłady rzemieślnicze obok działalności gospodarczej tradycyjnie zajmują się szkoleniem uczniów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych, równolegle realizowanych części; praktycznej zorganizowanej w zakładzie rzemieślniczym i teoretycznej zorganizowanej w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.
 
 
źródło: http://www.izbarzem.eu/

Przebieg egzaminu czeladniczego

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: rachunkowość zawodowa, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych posiadający określony numer. Na każdy wyżej wymieniony temat udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z  których tylko jedna jest prawidłowa. Czas trwania części pisemnej nie może być krótszy niż 45 minut oraz dłuższy niż 210 minut.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów: technologia, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo.

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu komisji przystępuje do udzielenia odpowiedzi. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny, który wspólnie ustala oceny za odpowiedzi na poszczególne pytania. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu.

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się warsztatach szkoleniowych bądź u pracodawców.

Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu wszyscy uczestnicy składają podpisy. Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze. 

Zdający, który otrzymał ocenę niedostateczną ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymał ocenę niedostateczną.


 

2024  Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości