Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Statut Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Łowiczu

Statut Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości w Łowiczu

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1. Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości – zwany dalej „CECHEM” jest,
    z  zastrzeżeniem   postanowień § 6 pkt. 4, dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 roku, poz. 584 z późn. zm.)


2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (Dz.U. z 2015 r. poz 1182 z późn. zm .)


3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1240) oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z  późn. zm.)

§ 2 

Siedzibą Cechu jest Łowicz ul. Plac Przyrynek 2; teren działania Cechu obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; zadania, o których mowa w ustawach wymienionych w§. 1 Cech wykonuje na obszarze województwa łódzkiego w granicach administracyjnych powiatu łowickiego. 

§ 3 

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości. 

§ 4 

1. Cech jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi i może być też członkiem innych organizacji. 

II. CELE I ZADANIA CECHU 

§5

1. Celami Cechu są:
 1) ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji;
 2) prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej;
 3) utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika;
 4) wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi, w której Cech jest zrzeszony, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w przedsiębiorstwach prowadzonych przez członków Cechu;
5) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których dotyczyć to może. 

2. Cele określone w pkt. 1 Cech realizuje poprzez:
1) udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
2) przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
3) prowadzenie poradnictwa prawnego i podatkowego dla swoich członków;
4) organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
5) udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o usługach i rodzajach działalności produkcyjnej członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku wystaw, konkursów, a także propagowanie wśród członków myśli i postępu technicznego; rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
6) rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
7) prowadzenie bliskiej współpracy z władzami szkolnymi w przedmiocie dokształcania teoretycznego pracowników młodocianych w rzemiośle;
8) delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział tych przedstawicieli jest przewidziany przez przepisy szczegółowe – w tym do Powiatowej Rady Zatrudnienia – a także do organizacji społecznych, w których Cech uczestniczy;
9) pomoc instruktażowo – szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych;
10) dokonywanie – na wniosek osoby zainteresowanej – fachowej oceny pracy wykonanej przez członka Cechu i wydanie w tym przedmiocie pisemnej opinii;

11) organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników, a także dla pracowników Cechu i członków ich rodzin;
12)  wykonywanie innych zadań zleconych lub wynikających z zaistniałych potrzeb. 

3.

1)         Cech swoje cele statutowe, określone w pkt. 1, realizować może poprzez prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przez wyodrębnione zakłady własne lub przedsiębiorstwa – prowadzenie ośrodków szkoleniowych, domów wczasowych, przychodni lekarskich oraz podejmowanie innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.” 

2)         W ramach działalności gospodarczej Cech będzie prowadził także:
a) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysyłkowej lub Internet
b) Wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
c) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
d) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyborów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
e) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
f) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach”.

4.         W wyniku zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy Zarządem Cechu a Zarządem Izby Rzemieślniczej w Łodzi .– opartego o uprzednie uchwały obu tych organów – Cech z upoważnienia Izby Rzemieślniczej w Łodzi sprawować będzie nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych, zatrudnianych przez członków Cechu prowadzących działalność na obszarze jego działania. 

5.         Nadzór, o którym mowa w pkt. 4 realizowany jest w szczególności przez wykonywanie zadań:
1)  współpracy z samorządem powiatu i gmin, dyrektorami i radami pedagogicznymi szkół zawodowych, w których młodociani pracownicy zatrudniani w celu przygotowania zawodowego u pracodawców – rzemieślników realizują dokształcanie teoretyczne;
2)  współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy w zakładach szkolących;
3)  przyjmowania od pracodawców szkolących oświadczeń dotyczących spełniania warunków do szkolenia i ustalającego maksymalną liczbę szkolonych pracowników młodocianych;
4)  prowadzenia ewidencji pracodawców – rzemieślników szkolących, informowania o stanie zatrudnienia pracowników młodocianych szkolonych w zawodzie i o miejscach wolnych do wykorzystania w procesie szkolenia;
5)  prowadzenia ewidencji umów o pracę w celu przygotowania zawodowego realizowanego u pracodawców – rzemieślników
6) ustalenia posiadającej przygotowanie pedagogiczne osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianych w rzemiośle;
7) organizowania cyklicznych spotkań instruktażowych z mistrzami szkolącymi;
8) prowadzenia doradztwa oraz udzielanie informacji na temat zasad prawnych związanych ze szkoleniem zarówno dla szkolących jak i dla szkolonych, prowadzenie działalności mediacyjnej w zakresie sporów wynikłych na tle realizacji procesu szkolenia;
9) udzielania informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych, udzielanie pomocy młodocianym pragnącym z uzasadnionych przyczyn zmienić miejsce lub profil szkolenia;
10) promowania nauki zawodu prowadzonej w rzemieślniczych zakładach przez upowszechnianie informacji o płynących stąd korzyściach dla szkolących i szkolonych wraz z określeniem praw i obowiązków stron procesu szkolenia;
11) przygotowywanie, udostępnianie i informowanie o dokumentacji niezbędnej do realizacji procesu szkolenia i sposobie jej prowadzenia;
12) organizowanie – w miarę potrzeby – uroczystego podpisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego połączonego z omówieniem podstawowych praw i obowiązków mistrzów i młodocianych uczniów przy udziale ich rodziców. 

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

& 6 

1.         Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:

            1) osoby fizyczne, działające z wykorzystaniem własnych kwalifikacji zawodowych, własnej pracy oraz we własnym imieniu i na swój rachunek – jeżeli są one mikroprzedsiębiorcami, małymi przedsiębiorcami, albo średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej;

          2) Przedsiębiorcy jednoosobowi niezatrudniający pracowników;

          3) Wspólnicy spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeśli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w ppkt 1.  

2.         Za zgodą Zarządu Cechu Członkami być także:

            1) małżonek lub zstępny osoby, o której mowa w pkt 1 – jeśli uczestniczy w wykonywaniu przez tę osobę działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła;

            2) osoby fizyczne, wykonujące działalność gospodarczą, niebędące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 250 osób.

3.         Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne wykonujące działalność gospodarczą.

4.         Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkowstwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi, a działalność prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu, o którym jest mowa w § 2.

5.         Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu zachowują swoje uprawnienia członkowskie do ich wygaśnięcia w przypadkach określonych w tym statucie.


§ 7 

1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczenia składek członkowskich. 

2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest Zarząd. 

3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. 

§8


1.         O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

2.         Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. 

 § 9

 1.  Członkowie mają prawo do: 
  1)  korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 Statutu, 
  2)  wybierania i wybieralności do organów Cechu, 
  3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu, 
  4) wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia, 
  5)  obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań od stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień.
  6)  wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i roczne sprawozdania Zarządu Cechu, 
  protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
  7)  uzyskiwania od organów Cechu – na Walnych Zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach. 
 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który: 
  1)  został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego, 
  2)  został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego, 
  3/ zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25 ust. 3 Statutu. 

                                                                      §10

Członkowie Cechu obowiązani są: 
1) przestrzegać prawo, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasady współżycia społecznego, 
2) stosować się do przepisów Statutu oraz uchwał organów organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła 
3)       regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości, 
4)      poddawać kontroli działalność swojego zakładu w zakresie przestrzegania zasad jego prowadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu szkolenia zawodowego pracowników młodocianych, 
5) rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług lub produkcji oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje odbiorców. 

                                                                     §11

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby zakładu poza teren działalności Cechu. 

                                                                      §12

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek: 
1. wystąpienia, 
2. wykreślenia, 
3. wykluczenia, 

                                                                     § 13

Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. 
Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej. 

                                                                     § 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu. 

                                                                     § 15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd. 

                                                                      §16

1.       O wykreśleniu członka Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się. 

2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia. 

3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 60 Statutu. 

4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia. 

5. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez Zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 Statutu. 

6. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu. 

                                                                     § 17

1.    Wysokość składki cechowej, ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową Izby Rzemieślniczej w Łodzi i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, Cech zawiadamia członków za wskazaniem podstawy obliczenia składki oraz terminu jej płatności. 

2.  Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy składki podlegają ściągnięciu w trybie postępowania sądowego. 

                                                                     § 18

1.    Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność ‘’honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości, a nie prowadzą działalności gospodarczej. 

2.    Dobrowolnym członkiem Cechu może być osoba, która przez ostatnie 10 lat była członkiem Cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania działalności gospodarczej. 
Decyzję o przyjęciu na dobrowolnego członka podejmuje Zarząd Cechu.

3.   Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom. 

  IV. O R G A N Y C E C H U 


                                                                     § 19

1.       Organami Cechu są: 
A. Walne Zgromadzenie Członków, 
B. Zarząd, 
C. Komisja Rewizyjna, 
D. Sąd Cechowy. 

2.      Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C i D. 
 
3.      Kadencja organów wymienionych w pkt. 1 ust. B – D trwa cztery lata. W przypadku przekroczenia tego terminu, organy Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie. 

4.     Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska. 

5.       Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w pkt. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. 

6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 

7.     Za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez Zarząd Cechu. 

                                   A. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 

                                                                     § 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. 

                                                                      § 21

 • 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy: 
      1) uchwalanie Statutu i jego zmian, 
      2) wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego oraz zastępców członków, 
     3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń członków Cechu, 
     4) uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu, 
    5) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielania absolutorium członkom Zarządu, 
    6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, 
   7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła lub wystąpienia z nich, 
    8) upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową, 
    9) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 
   10) nadanie godności członka honorowego Cechu, 
   11) rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu, 
   12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła, 
   13)  podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w Statucie. 

                                                                       § 22

  Odwołanie członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym. 

                                                                       § 23

  1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków – Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu Zebraniem Delegatów. 

  2.    Skreślony

  3.   Do Zebrania Delegatów zastępującego Walne Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio przepisy o Walnych Zgromadzeniach. 

  4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie. 

                                                                       § 24

  1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. 
  Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu. 

  2. Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie: 
  1)  Komisji Rewizyjnej, 
  2) Izby Rzemieślniczej w Łodzi, 
  3)  ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Delegatów. 

  3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 

  4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub Delegatów. 

                                                                       § 25

  1.   O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby. 

  2.   W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w Biurze Cechu – odpowiednio do porządku obrad następujących materiałów: 
  1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły, 
  2) sprawozdania zarządu, 
  3) projektów podstawowych uchwał, 
  4)  protokółu poprzedniego Walnego Zgromadzenia. 

  3.  Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nieprzedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów Cechu. 

 

 • § 26 

  1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. 

  2.         Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych. 

  3.        Szczegółowe zasady i tryb pracy Walnego Zgromadzenia określa regulamin. 

                                              § 27 

  1.   Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 Statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi  co najmniej ¼ części członków Cechu. 

  2.   W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest – nie później niż w ciągu 14 dni – zwołać ponownie Walne Zgromadzenie – które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych. 

  3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut nie stanowi inaczej. 

  4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swojej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu. 

  5. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu. 
 •                                                                 § 28 

  1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym. 

  2.       Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz. 

  3.        Odpis uchwał Walnego Zgromadzenia Zarząd Cechu przesyła w ciągu miesiąca Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. 

                                                                        B. Z A R Z Ą D C E C H U 
 
                                                                                       § 29 

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność. 
1. Zarząd Cechu składa się z 5-7 członków, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, Sekretarza, Skarbnika oraz członków. 
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie: Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. 
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden głos. 
2.    Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera Podstarszego, Sekretarza i Skarbnika. 
3.     Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
4.     Do Zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. 
5.     Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 – letni okres członkostwa w Cechu. 

                                                                     § 30

Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 Statutu. 

                                                                     § 31

W razie ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji Zastępca Członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. 
W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy. 

                                                                    § 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu. 

                                                                   

§ 33 


 • 1.       Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu,
  a w szczególności: 
           1) reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, sądów, organizacji społecznych i gospodarczych, 
           2)  gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 21, 
           3) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te Zgromadzenia, 
           4)  powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu, 
           5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi, 
           6)  powoływanie i odwoływanie Kierownika Biura Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami – płac, 
           7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu, 
           8)  ustalanie zakładowego systemu wynagrodzeń, 
           9)  przyjmowanie oraz wykreślanie członków Cechu. 
          10) wybieranie delegatów reprezentujących Cech w komisjach lub innych ciałach powoływanych przez terenowe organa samorządowe lub państwowe, a także w organizacjach, o których mowa w § 4 statutu, za wyjątkiem Izby Rzemieślniczej i jej organów. 

                                                                    § 34 

  1.    Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. 
 1. 2.    Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

                                                                  § 35 
  1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu lub Podstarszy. 

          2. O czasie i miejscu posiedzeń Zarządu powiadamiani są na 5 dni przed terminem wszyscy członkowie Zarządu. 

          3. W posiedzeniach Zarządu uczestniczy Kierownik Biura z głosem doradczym. 

                                                                 § 36 

1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszy Cechu. 

2.       Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równiej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu. 

3.       Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. 

                                         C.  K O M I S J A R E W I Z Y J N A 


 1.                                                                §37 

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego. 

  2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu. 
  Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % + 1. 
  Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. 
  W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka Komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka. 

                                                                 § 38 

  1.     Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: 
           1) badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu – Zarządu Cechu – badanie powinno być przeprowadzone w – każdy czasie. 
           2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach. 
           3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności, 
           4) przekładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
           5) wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. 

  2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną. 

 D. S Ą D C E C H O W Y 


§ 39

 

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej.

 

                                                                    § 40 

1. Sąd Cechowy składa się z 5 członków i 2 zastępców, wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu. 
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielanie Przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden. 

2. Sąd Cechowy wybiera spośród siebie 1 Zastępcę Przewodniczącego. 

                                                                    § 41 

1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 

2. Sąd Cechowy orzeka w składzie trzyosobowym, któremu przewodzi Przewodniczący Sądu lub jego zastępca. 

                                                                   § 42 

1.      Sąd Cechowy może orzekać następujące kary: 
         1) upomnienie, 
         2) nagana, 
         3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres do 1 roku, 
         4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat, 
         5) wykluczenie. 

2.     W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła. 

3.     W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej. 

                                                                     § 43 

1.   Wykluczenie członka z Cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego. 

2.        Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności: 
           1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem Sądu, 
           2) umyślne działanie na szkodę Cechu, 
           3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich, 
           4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej. 
          5) nie opłacanie składek członkowskich przez okres ponad sześciu miesięcy. 

                                                                    § 44 

1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia. 

2. Orzeczenia Rzemieślniczego Sądu Odwoławczego są ostateczne. 

                                                                  § 45 

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu. 

                                                                  § 46 

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 

                                   V. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE 

                                                             § 47 

1. Członkowie Cechu wykonujący działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich miast i gmin tworzą sekcje terenowe. 

2. Członkowie Cechu wykonujący jednakowe lub pokrewne zawody tworzą sekcje zawodowe. 

3. W Cechu mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na Walne Zgromadzenie wybierają sekcje wskazane w § 23. 

4. Powoływanie sekcji należy do właściwości Zarządu. 

5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje Zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa Zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Cechu z głosem doradczym. 

6.   Do zadań sekcji należy: 
      1) skreślony 
      2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej członków sekcji. 
      3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła i małej przedsiębiorczości danego regionu lub zawodów, 
      4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy członkom sekcji prowadzącym nowe zakłady, 
      5) aktywizowanie członków sekcji do udziału w czynach społecznych. 

7. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego Cechu. 

8. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają Zarządowi Cechu. 

                                     VI. KOMISJE ZARZĄDU CECHU 

                                                         § 48 

1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd Cechu może powołać Komisję Kontroli Społecznej oraz Komisję d / s Skarg i Wniosków. 

2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają Zarządowi. 

3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu. 

                                                         § 49 


1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych. 

2. Komisje mogą korzystać, za zgodą Zarządu, z opinii rzeczoznawców. 

                                                              § 50 

1. Do zadań Komisji Kontroli Społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów zrzeszonych z łowickim Cechu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu. 

2. W toku kontroli Komisja powinna zwracać uwagę członkowi cechu na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nim i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu. 

                                                            § 51 

Do zadań Komisji d /s Skarg i Wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu. 

                                                        § 52 

Tryb pracy i szczegółowe zadania Komisji określa Zarząd Cechu. 

 

                        VII. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU 

                                                          § 53 

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia członków Cechu oraz inne wpływy. 

2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu. 

3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie kierując się wskazówkami merytorycznymi Związku Rzemiosła Polskiego. 

                                                               § 54 

Cech, będąc członkiem organizacji wymienionych w § 4 statutu, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej. 

                                                        VIII. BIURO CECHU 

                                                              § 55 

1. Kierownik Biura kieruje pracą Biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów Cechu. 

2. Kierownik Biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów. 

3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik Biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie. 

4. Kierownik Biura bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. 

5. Kierownik Biura podlega bezpośrednio Starszemu Cechu 

                                                       § 56 

1. Kierownikiem Biura Cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła. 

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na Kierownika Biura Cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła. 

                                                             § 57 

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Kierownik Biura Cechu. 

 IX. REPREZENTACJA CECHU 


                                                               § 58 

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz Honorowego Starszego Cechu i Kierownika Biura Cechu w zakresie udzielonego im pełnomocnictwa. 

                                                               § 59 

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają: Starszy Cechu, a w jego zastępstwie Podstarszy Cechu lub Skarbnik Zarządu Cechu. 

2. Zarząd Cechu może udzielić Kierownikowi Biura Cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 

                                     X. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE 

                                                    § 60 

1. Od decyzji Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia. 
2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania. 
3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez Cech. 
4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami. 
5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. 

                                                        XI. LIKWIDACJA CECHU 

                                                                  § 61 

1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów. 

2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora, oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu. 

 

 

ŁOWICZ, 2016.06.20

2024  Cech Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości